Ynglŷn â Gwybodfan Celf y DU

Mae Gwybodfan Celf y DU yn fenter beilot ar gyfer cefnogi sector y celfyddydau gyda gwybodaeth ynghylch materion ymarferol sy'n ymwneud â symudedd artistiaid.

© 4PI Productions

Pa feysydd rydym yn edrych arnynt?

Bydd y prosiect Gwybodfan Celf y DU yn ystyried ffyrdd o ddarparu cymorth i artistiaid sy'n ymweld â Chymru a'r DU sydd angen gwybodaeth am y canlynol:

Pwy rydym yn bwriadu eu cefnogi?

Drwy'r wefan hon, rydym yn bwriadu darparu adnodd defnyddiol ar gyfer:

Beth fyddwn yn ei wneud?

Yn ogystal â darparu gwybodaeth, rydym am ddarganfod beth yw'r heriau mwyaf sy'n wynebu artistiaid rhyngwladol a chwmnïau gwahoddedig. Byddwn yn gwneud hyn drwy waith ymchwil a chasglu adborth. Byddwn ni hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i hyrwyddo safle'r sector ac eirioli ar ei ran lle y gallwn.

Pwy yw'r partneriaid?

Mae'r fenter yn cael ei harwain gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru â chefnogaeth Llywodraeth Cymru a'n partneriaid Creative Scotland a Chyngor Celfyddydau Lloegr. Mae'r peilot cychwynnol hwn yn cael ei gynnal o fis Ionawr i fis Rhagfyr 2021.
Rydym yn gweithio ochr yn ochr â Tamizdat (Efrog Newydd); Ysgol y Gyfraith (Prifysgol Caerdydd); Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit a rhanddeiliaid eraill ledled Cymru a'r DU. Rydym hefyd yn gweithio ochr yn ochr â chwmnïau eraill sy'n arbenigo yn y maes hwn megis rhwydwaith On the Move a ffynonellau gwybodaeth byd-eang eraill a elwir yn Mobility Information Points (MIPS). Rydym yn gweithio'n agos gyda'n cysylltiadau rhyngwladol er mwyn gallu rhannu gwybodaeth, adnoddau ac arfer gorau rhwng ein gwledydd. Maent hefyd yn cynnig llawer o wybodaeth ynghylch ymarferoldeb gweithio yn eu gwledydd, a byddwn yn cyfeirio ati yma er mwyn galluogi artistiaid y DU i gael mynediad at wybodaeth a chymorth o ran mynd ar daith ryngwladol.

Gweminar – Cyflwyniad i symuded artistiaid o’r DU i’r UE 22.03.2021 Gwybodfan Celf y DU mewn partneriaeth ag On the Move.

Gweminar fydd hon i sefydliadau, cwmnïau celfyddydol a gweithwyr creadigol proffesiynol sydd wedi’u lleoli yn y DU. Bydd yn rhoi darlun cyffredinol o’r hyn sydd wedi newid ers i’r DU adael yr UE, ac yn dangos sut y gall gweithwyr proffesiynol baratoi i weithio dramor yn y dyfodol agos.

Marie Fol sy’n cadeirio’r sesiwn, Llywydd bwrdd On the Move, a fydd yn sgwrsio gydag Anita Debeare, Cyfarwyddwr PEARLE* - Live Performance Europe ac Anaïs Lukacs o MobiCulture.

Adnodd

Sylw i: llwybrau symudedd sy’n dod i mewn gyda Gwybodfan Celf y DU a Latitude Law

Bydd y wefan lawn yn cael ei lansio yn fuan.

Ffynonellau gwybodaeth eraill ynghylch symudedd yn sector y celfyddydau
Cultuurloket (Gwlad Belg)
CzechMobility.Info (Gweriniaeth Tsiec)
DutchCulture / TransArtists (Yr Iseldiroedd)
Loja Lisboa Cultura (Portiwgal)
Theatre Info Finland (Y Ffindir)
MobiCulture (Ffrainc)
On the Move Network
Tamizdat (UDA)
Touring Artists (Yr Almaen)